Protección de datos

CONDICIÓNS XERAIS DE USO E POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

Por favor, lea atentamente estas condicións de uso antes de empregar este sitio Web, o seu uso supón que o usuario recoñece implicitamente que acepta as condicións. Se non está de acordo coas mesmas ou ten algunha dúbida, rogámoslle que non se rexistre nin o empregue.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

A páxina web www.cedd.net ten como propósito principal informar e facilitar información aos cidadáns sobre os servizos do Centro Español de Documentación sobre Discapacidade, xestionado pola FUNDACIÓN EGUíA-CAREAGA.

A FUNDACIÓN EGUíA-CAREAGA asume as obrigas legais en materia de protección de datos de carácter persoal, especialmente no tocante a:

a) A existencia de ficheiros ou tratamentos con datos de carácter persoal.

b) A finalidade da recollida de datos.

c) Os destinatarios da información.

d) O carácter facultativo ou obrigatorio das preguntas que fagamos.

e) As consecuencias da obtención dos datos ou da negativa a subministralos.

f) A posibilidade de exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición.

g) A identidade e dirección do responsable do tratamento ou no seu caso do seu representante.

É desexo da FUNDACIÓN EGUíA-CAREAGA que o usuario conte coa información axeitada para decidir de forma expresa, libre e voluntaria se desexa facilitar os seus datos na forma que se require. Neste senso se informa ao usuario que os seus datos serán incorporados a algún ficheiro automatizado que é da responsabilidade da FUNDACIÓN EGUíA-CAREAGA.

A non ser que se sinale o contrario en cada caso, os datos que se recollen nos formularios son necesarios e obrigatorios para poder acceder e prestar os servizos establecidos na web. O usuario debe encher os formularios con datos verdadeiros, exactos e completos, e responder dos danos e prexuízos que poidan ocasionar en caso de cumprilos de xeito defectuos, con datos falsos, inexactos, incompletos ou non actualizados.

A FUNDACIÓN EGUíA-CAREAGA ten o compromiso de adoptar os niveles de seguridade de protección de datos personais esixidos na lexislación vixente, instalando para o efectolas medidas técnicas e organizativas necesarias para evitar a perda mal uso, alteración, acceso non autorizado e demais riscos posibles. A FUNDACIÓN EGUíA-CAREAGA obrígase tamén a cumprir coa oblriga de segredo respecto aos datos contidos nos ficheiros automatizados establecidos na lexislación vixente.

O usuario ou persoa que o represente, poderá exercitar en calquera intre o dereito de acceso, rectificación, cancelación, e, no seu caso, oposición de acordo ao establecido na Lei Orgánica de Protección de Datos e demais normativas aplicables ao efecto, dirixindo unha comunicación escrita ol Centro Español de Documentación sobre Discapacidade indicando o seu nome e DNI, ao enderezo  C/ Serrano 140. 28006. MADRID.

A nosa preocupación prioritaria é a seguridade do almacenamento dos datos personalmente identificadores do usuario. Poñemos un gran coidado ao transmitir os datos dende o ordenador do usuario aos nosos servidores.

Só os empregados que necesitan acceder os datos dos usuarios para realizar o seu traballo teñen acceso a eles. Calquera empregado que viole as nosas políticas de protección de datos e/ou de seguridade estará suxeito a accións disciplinarias.

Recoméndase, finalemente, que no caso de que o usuario non estea a empregar un ordenador propio, non esqueza pechar a sesión antes de saír desta web, nin de pechar o seu navegador cando remate a navegación. Isto é para asegurar que ninguén poida acceder aos datos persoais nin á correspondencia do usuario no caso de que o seu ordenador sexa accesible por terceiros, se o comparte con outros ou se emprega un ordenador nun local público.

ACEPTACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS

Ao empregar este sitio web, asumimos que o usuario leu este documento con atención e que entendeu e seguiu os seus consellos. En caso de que o usuario non estea de acordo con esta política de protección de datos ou cos consellos que a través desta se dan, por favor non a empregue. Reservámonos no dereito a modificar a presente condición de uso cando consideremos que sexa necesario. A continuidade polo usuario no uso deste e doutros sitios Web da FUNDACIÓN EGUíA-CAREAGA despois de ter introducido os devanditos cambios, implicará a súa total aceptación.